Wykonanie dołu pętlowego

unia

Wapiennik, 28.12.2015r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A., P., P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na kompleksowe wykonanie dołu pętlowego dla linii do cięcia wzdłużnego blach.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Wykonanie dołu pętlowego zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Opis techniczny zamówienia:

 • obsługa i nadzór geodezyjny;
 • prace rozbiórkowe;
 • wykonanie wykopów;
 • wykonanie dołu pętlowego, płyty dennej oraz kanałów;
 • inwentaryzacja powykonawcza.
 • Dostosowanie do potrzeb dostawcy linii do cięcia wzdłużnego.

Postanowienia ogólne:

 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dołu pętlowego dla linii do cięcia wzdłużnego blach do realizacji projektu, umożliwiające produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę całkowitą.
 2. Termin całkowitego wykonania.
 3. Warunki gwarancji.
 4. Gwarancję szczelności.
 5. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena netto
 • Termin realizacji wykonania
 • Gwarancja szczelności

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 30.12.2015r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego
dotyczącego kompleksowego wykonania dołu pętlowego

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

6 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę poniżej i równą 700.000 złotych

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 700.001 do 800.000 złotych
0 punktów – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 800.000 złotych

6

2.

Termin realizacji wykonania

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin realizacji poniżej lub równy 4 tygodnie;
1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin realizacji powyżej 4 tygodni.

2

3.

Gwarancja szczelności

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje szczelność ścian i dna wykonanego dołu pętlowego.
0 punktów – otrzyma oferent, który nie zaproponuje szczelności ścian i dna przy wykonaniu dołu pętlowego.

2

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie oceniana wyżej).

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl